DT - Diplôme de technicien

Lescht Aktualiséierung : 12.07.2024

Allgemenges

Erwuessener, déi eng éischte Kéier oder op en Neits de Wonsch verspieren, en Handwierk oder e Beruff ze léieren oder hir berufflech Karriär ëmzeorientéieren, kënnen am Kader vun engem Ausbildungsvertrag fir Erwuessener en DT am duale System kréien, wann d'Zougangsviraussetzungen erfëllt sinn, oder awer iwwer de Wee vun der Validation des acquis de l'expérience (VAE).

Den DT ass eng ganz pousséiert Beruffsausbildung, déi dem Apprenant den direkten Zougang zum Beruffsliewen erméiglecht.

Den DT am Kader vun der Erwuessenebildung

DT-Lëscht Zougänglech iwwert en Ausbildungsvertrag fir Erwuessener
Administration et commerce
Spécialisation 2T et 1T
  • Commerce-électronique
1re en entreprise et au lycée proposant la formation, possibilité de suivre la formation en blended learning
4e - 2e en cours du soir et/ou en régime francophone
Agriculture
Artistique, section design 3D
Artistique, section graphisme
Artistique, section image
Commerce électronique
Électromobilité 2e - 1re en entreprise et au lycée proposant la formation
Électrotechnique, section communication 1re en entreprise et au lycée proposant la formation
Électrotechnique, section énergie 1re en entreprise et au lycée proposant la formation
Entrepreneur maraîcher 2e - 1re en entreprise et au lycée proposant la formation (accès réservé aux détenteurs d’un DAP)
Environnement naturel
Génie civil
Horticole en paysagisme 2e - 1re en entreprise et au lycée proposant la formation (accès réservé aux détenteurs d’un DAP)
Hôtellerie, section hôtellerie
Hôtellerie, section Tourisme et communication
Informatique
Logistique 3e - 1re en entreprise et au lycée proposant la formation
Mécanicien d'avions-cat B 2e - 1re en entreprise et au lycée proposant la formation
Mécanique générale
Mécatronique 2e - 1re en entreprise et au lycée proposant la formation
Mécatronique d'automobiles
Mécatronique Agri-Génie Civil 2e - 1re en entreprise et au lycée proposant la formation
Smart Buildings & Energies
Smart Technologies (4T et 3T)
Spécialisations (2T et 1T )
  • Électro-Technologies
  • Énergie et environnement
  • Robotique et automatisation
  • Smart energy
  • E-controls


2e - 1re en entreprise et au lycée proposant la formation
Vente et gestion
(accès réservé aux détenteurs d’un DAP Conseiller en vente ou d’un diplôme similaire)
2e - 1re en entreprise et au lycée proposant la formation

D'Zougangsbedéngungen an d'Organisatioun vun der Erwuessenebildung kucken.

Kuckt Iech d'Kaart mat der schoulescher Offer op mengschoul.lu un, fir erauszefannen, wéi ee Lycée d'Formatioun, déi Iech interesséiert, ubitt.

Den DT iwwer de Wee vun der Validation des acquis de l'expérience (VAE)

All Persoun, déi am Berufssliewe steet, kann och en DT iwwer de Wee vun der Validation des acquis de l'expérience (VAE) kréien.

Méi iwwer d'VAE.

Kontakt

ADEM – Agence pour le développement de l’emploi
Service d'orientation professionnelle

Maison de l'Orientation

29, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg

www.Adem.public.lu

+352 247 85480
+352 247 85387
Info.op@Adem.public.lu
Maison de l'Orientation "Beim Park"

7, avenue de la Gare
L-9233 Diekirch

+352 247 65430


Agence Belval

1, blvd. Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

+352 247 75411