Luxembourgeois, Culture et Citoyenneté intensif - A1.1 du CECRL (LA-LB-243 2023/2024)

Blended learning

À qui s'adresse la formation?

Tout adulte souhaitant développer ses compétences

Niveau atteint

CECRL - Niveau A1

Durée

60,00 unité(s) de 50 min

Langues(s) de prestation

LU

Prochaine session

Objectifs

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, des énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets.
Peut se présenter ou présenter quelqu'un, poser et répondre à des questions personnelles.
Peut communiquer de façon simple (débit lent et clair).

Contenu

 • Héierverstoen
  • verstoe wann ee sech oder aner Leit begréisst oder "Äddi" seet
  • einfach kuerz an elementar Froe verstoen an dorop reagéieren: Wou wunnt Dir/hien? Wéi ass Är / seng Telefonsnummer? Wat ass dat? Wéi vill Auer ass et? etc.
  • d'Zifferen an d'Zuelen an d'Datumer (Dag a Mount) verstoen
  • d'Faarwen an e puer aner Adjektiver verstoen (grouss-kleng, schéin-ellen): Wéi ass een oder eppes?
  • d'Auerzäite verstoen (5 Minuttenofstänn)
 • Liesverstoen
  • verstoe wann een eng Begréissung, respektiv eng Formel fir Äddi ze soen, liest
  • ganz einfach Froen zu senger oder enger anerer Persoun verstoen
  • einfach Sätz verstoen, déi Informatiounen aus dem deegleche Liewen enthalen: Zuelen, Auerzäiten, Datumer, Faarwen
 • Mëndlechen Ausdrock
  • "Moien" an "Äddi" soen a froe wéi et engem geet an äntwere wann ee gefrot gett
  • sech oder eng aner Persoun kuerz presentéieren: de Vir- a Familljennumm, den Alter, d'Nationalitéit, d'Sproochen, wou ech / si hierkommen/kënnt, d'Address, de Beruff, d'Familljesituatioun
  • eng aner Persoun no deene Saache froen
  • seng perséinlech Donnéeë ginn an eng aner Persoun dono froen: d'Adress, d'Telefonsnummer, d'Emailaddress, de Gebuertsdatum
  • d'Negatioun benotzen: "net" a "keen / keng"
  • d'Auerzäit an den Datum (Dag a Mount) soe wann ech dono gefrot ginn
  • d'Wochendeeg, d'Méint an d'Joreszäite benennen
  • en Objet oder eng Persoun kuerz beschreiwen
  • e kuerzen Text haart virliesen
 • Schrëftlechen Ausdrock
  • eng kuerz Email / SMS schreiwe fir ze froe wéi et geet
  • einfach Sätz am Present schreiwen
  • een einfache Formulaire ausfëllen

Certificat, diplôme

Certificat de participation du MENJE (Condition : 70% de taux de participation)

Mode d'organisation

Les inscriptions et les demandes d'informations s'effectuent directement auprès de l'organisateur qui délivre la formation.

Informations supplémentaires

pas d'accès pour personnes à mobilité réduite

Ces formations pourraient vous intéresser