SKIP TO CONTENT
The portal for lifelong-learning
LU
DE
EN
FR
PT
You are here: Home

Séances d'information - Congés et aides à la formation pour particuliers

Image Training support
Training support
30.09.2022 - Prochaines séances d’information le 17.10 en luxembourgeois et le 20.10 en français

Séances d'information en luxembourgeois et en français
  • Méindeg, den 17 Oktober 2022 op lëtzebuergesch, 18h00 - 19h30, presentiel a livestream
  • Jeudi 20 octobre 2022 en français, 18h00 - 19h30, présentiel et livestream
Participatioun gratis, Umeldung obligatoresch
Participation gratuite, inscription obligatoire


Sech umellen    |     S'inscrire


__________________________________

Privatpersounen, déi hir Kompetenzen ausbauen, de Beruff wiesselen oder hir Karriär virundreiwe wëllen, hunn Usproch op Bäihëllefe fir d'Weiderbildung.

D'Bäihëllefsmoossnamen, déi ënner bestëmmte Bedéngungen accessibel sinn, kënne follgend Formen unhuelen:

  • Bezuelte Spezialcongé: Individuelle Formatiounscongé, Sproochecongé oder Jugendcongé fir sech ze forméieren, woubäi d'Remuneratioun iwwerholl gëtt

  • Organisatioun vun der Aarbechtszäit: perséinlecht Amenagement vun der Aarbechtszäit oder Congé sans solde, fir datt de Salarié seng Formatioun en fonction vu sengen Aarbechtszäiten an Disponibilitéiten organiséiere kann

  • Finanziell Bäihëllefen: steierlech Ofsetzbarkeet, finanziell Bäihëllefe fir Héichschoulstudien, Programm Erasmus+…
Den INFPC presentéiert déi verschidde Mesuren, fir d'Demarchë fir den Zougang zur Formatioun ze vereinfachen.

D'Informatiounsveranstaltunge gi vum INFPC an Zesummenaarbecht mat der Chambre d'Agriculture, der Chambre de Commerce, der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, der Chambre des Métiers, der Chambre des Salariés an dem Ministère fir Bildung, Kanner a Jugend organiséiert.
__________________________________

Les particuliers souhaitant développer leurs compétences, changer de métier ou booster leur carrière peuvent bénéficier d’aides à la formation.

Les mesures d’aides à la formation, accessibles sous conditions, peuvent prendre la forme de :

  • Congés payés spéciaux: congé individuel de formation, congé linguistique ou congé jeunesse pour se former avec prise en charge de la rémunération

  • Organisation du temps de travail: aménagement personnel du temps de travail ou congé sans solde permettant au salarié d’organiser sa formation en fonction de ses horaires de travail et de ses disponibilités

  • Aides financières: déductibilité fiscale, aides financières pour études supérieures, programme Erasmus+…

L’INFPC se propose de présenter les différentes mesures afin de faciliter les démarches d’accès à la formation.

Les séances d'information sont organisées par l'INFPC en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, la Chambre de Commerce, la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, la Chambre des Métiers, la Chambre des Salariés et le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Share this content

 

Print Expand/Collapse all Send to a friend
Back to Blog
 
 
Jan Feb Mar Apr
May Jun Jul Aug
Sep Oct Nov Dec
Transition from school to working life Continuing training Training practices Training support Initial training Organismes de formation Quality of training Europe and training Guidance Labour market Training offer See our videos Show all...
Use of cookies

lifelong-learning.lu uses cookies to offer you a quality user experience, measure audiences, optimise functions on social media, and offer you personalised content.

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies subject to the conditions provided for in our policy on the subject. Find out more.

Essential cookies
These cookies make it possible to use the main functions of our website (including access to your personal space). Normal use of our website is not possible unless these cookies are enabled.
Statistics
These cookies make it possible to compile statistics on visits to our website. Disabling them stops us monitoring and improving the quality of the services we provide.
Targeted advertising
These cookies make it possible to provide you with information via the Internet and the social media, with offers of training that match your needs.

Read our policy on the use of cookies.

Accept all Manage your cookie settings
Veuillez patienter...