SKIP TO CONTENT
The portal for lifelong-learning
LU
DE
EN
FR
PT
You are here: Home > Agenda

Lëtzebuergesch léieren - Heiheem - An der Groussregioun - Weltwäit

Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse - 21/04/2022

De Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, huet de 14. Abrëll 2022 op enger Pressekonferenz am Institut National des Langues (INL) d’Offer an d’Vilfalt vum Lëtzebuergeschen an der Erwuessenebildung, esouwéi dat neit INL-Gesetz presentéiert. Nieft enger neier Online-Offer vum INL goufen och nei Léiermaterialien a Lëtzebuergeschcoursen am Ausland vun der Direktesch vum Institut national des langues, Maisy Gorza, a vum Direkter vum Service de la formation des adultes, Erik Goerens, virgestallt.

"Den Interessi un eiser Sprooch ass an den leschte Joren däitlech gewuess. Hei am Land an och am Ausland klëmmt d’Zuel vun deene Leit, déi Lëtzebuergesch léieren. D’Offer u Méiglechkeeten, eis Sprooch ze léieren, gëtt weider méi villfälteg. Vum klassesche Sproochecours heiheem, bis zur Onlineformatioun an allen Ecker vun der Welt", huet de Claude Meisch betount.

Lëtzebuergesch léieren heiheem

  • Eng Verdueblung vun den Apprenanten an de Lëtzebuergeschcoursen an de leschten 10 Joer
  • Weider Online-Offere vum INL
  • Nei Léiermaterialien

Lëtzebuergesch léieren an der Groussregioun

Lëtzebuergesch léiere weltwäit

  • Eng nei weltwäit gratis Online-Offer fir Lëtzebuergesch ze léieren

Eng iwwerschaffte Base legale fir den INL

Méi Informatiounen dozou op folgender Säit vum Educatiounsministère.

Responsibility for the content of this article lies solely with its author - Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
Share this content

 

Print Expand/Collapse all Send to a friend
Source
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

men.public.lu

Use of cookies

lifelong-learning.lu uses cookies to offer you a quality user experience, measure audiences, optimise functions on social media, and offer you personalised content.

By continuing to browse this website, you accept the use of cookies subject to the conditions provided for in our policy on the subject. Find out more.

Essential cookies
These cookies make it possible to use the main functions of our website (including access to your personal space). Normal use of our website is not possible unless these cookies are enabled.
Statistics
These cookies make it possible to compile statistics on visits to our website. Disabling them stops us monitoring and improving the quality of the services we provide.
Targeted advertising
These cookies make it possible to provide you with information via the Internet and the social media, with offers of training that match your needs.

Read our policy on the use of cookies.

Accept all Manage your cookie settings
Veuillez patienter...